نمونه قرارداد خام قرارداد استفاده از حق ارتفاقفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام قرارداد استفاده از حق ارتفاق فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداداستفاده از حق ارتفاق میباشد …