نمونه قرارداد خام قرارداد پروژه پژوهشىفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام قرارداد  پروژه پژوهشى فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد پروژه پژوهشى میباشد …