نوشته علمی چیست

شناسه محصول: c684a482822e دسته: برچسب:

توضیحات

نوشته علمی چیست

نوشته علمی چیست

اهمیت نوشته های علمی بر کسی پوشیده نیست زیرا یک تحقیق نو و جدید زمانی ارزش دارد که همه عموم در تمام ادوان بتوانند از آن استفاده کنند و دسترسی به آن آسان باشد و بطور کلی فلسفه ایجاد علم در نگارش آن است و هرآنچه از علم که امروزه به دست مارسیده همان ثبت و نگارش گذشتگان است که به مرور زمان کامل گشته است و اگر این کار صورت نمی گرفت تابه امروز هیچ علمی به وجود نمی امد . داروین طبیعی دان معروف در این ضمینه می گوید(اگر یک طبیعی دان نیاز به ثبت نوشته های علمی خود ممی داشت بی شک یک انسان خوشبخت بود .) و از آنجا که دانشمندان و محققان بیشتر در ضمینه علوم تئوری فعالیت دارند اغلب از فنون نگارش و ثبت اطلاعات غافل می مانند و به این مهم توجهی ندارند در صورتی که اگر یک تحقیق علمی هر قدر هم که نوع و با دستاوردهای علمی بالا باشد اگر در نگارش وتدوین آن درست عمل نکنیم دیگر آن ارزش واقعی خود را نخواهد داشت تا جایی که حتی ممکن است در پیشرفت علم نیز خدشه وارد نماید و رشد آنرا به تعلیق اندازد لذا این موضوع را برای تحقیق انتخاب کرده ام و در این چکیده موضوع را از جوانب مختلف مورد برسی قرار می دهیم باشد هر چند ا …

نوشته علمی چیست

اهمیت نوشته های علمی بر کسی پوشیده نیست زیرا یک تحقیق نو و جدید زمانی ارزش دارد که همه عموم در تمام ادوان بتوانند از آن استفاده کنند و دسترسی به آن آسان باشد و بطور کلی فلسفه ایجاد علم در نگارش آن است و هرآنچه از علم که امروزه به دست مارسیده همان ثبت و نگارش گذشتگان است که به مرور زمان کامل گشته است و اگر این کار صورت نمی گرفت تابه امروز هیچ علمی به وجود نمی امد . داروین طبیعی دان معروف در این ضمینه می گوید(اگر یک طبیعی دان نیاز به ثبت نوشته های علمی خود ممی داشت بی شک یک انسان خوشبخت بود .) و از آنجا که دانشمندان و محققان بیشتر در ضمینه علوم تئوری فعالیت دارند اغلب از فنون نگارش و ثبت اطلاعات غافل می مانند و به این مهم توجهی ندارند در صورتی که اگر یک تحقیق علمی هر قدر هم که نوع و با دستاوردهای علمی بالا باشد اگر در نگارش وتدوین آن درست عمل نکنیم دیگر آن ارزش واقعی خود را نخواهد داشت تا جایی که حتی ممکن است در پیشرفت علم نیز خدشه وارد نماید و رشد آنرا به تعلیق اندازد لذا این موضوع را برای تحقیق انتخاب کرده ام و در این چکیده موضوع را از جوانب مختلف مورد برسی قرار می دهیم باشد هر چند ا …

نوشته علمی چیست

اهمیت نوشته های علمی بر کسی پوشیده نیست زیرا یک تحقیق نو و جدید زمانی ارزش دارد که همه عموم در تمام ادوان بتوانند از آن استفاده کنند و دسترسی به آن آسان باشد و بطور کلی فلسفه ایجاد علم در نگارش آن است و هرآنچه از علم که امروزه به دست مارسیده همان ثبت و نگارش گذشتگان است که به مرور زمان کامل گشته است و اگر این کار صورت نمی گرفت تابه امروز هیچ علمی به وجود نمی امد . داروین طبیعی دان معروف در این ضمینه می گوید(اگر یک طبیعی دان نیاز به ثبت نوشته های علمی خود ممی داشت بی شک یک انسان خوشبخت بود .) و از آنجا که دانشمندان و محققان بیشتر در ضمینه علوم تئوری فعالیت دارند اغلب از فنون نگارش و ثبت اطلاعات غافل می مانند و به این مهم توجهی ندارند در صورتی که اگر یک تحقیق علمی هر قدر هم که نوع و با دستاوردهای علمی بالا باشد اگر در نگارش وتدوین آن درست عمل نکنیم دیگر آن ارزش واقعی خود را نخواهد داشت تا جایی که حتی ممکن است در پیشرفت علم نیز خدشه وارد نماید و رشد آنرا به تعلیق اندازد لذا این موضوع را برای تحقیق انتخاب کرده ام و در این چکیده موضوع را از جوانب مختلف مورد برسی قرار می دهیم باشد هر چند ا …

علوم انسانی

نوشته علمی چیست