پاورپوینت-اختلالات وبهداشت روانی کودک-۸۷اسلاید-فرمتpptx

توضیحات

پاورپوینت-اختلالات وبهداشت روانی کودک-۸۷اسلاید-فرمتpptx

پاورپوینت-اختلالات وبهداشت روانی کودک-۸۷اسلاید-فرمتpptx


سلامت روان چیست، بهداشت روانی کودک ،روش‌های مختلف تربیت فرزند، فرزندپروری ،قدرت طلبانه ، اختلالات کودکان غافل ، بی مبالات رفتارهای ناسازگارانه   سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء( promotion )بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد . بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است . بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی روی آن تاکید دارد :سلامتی را یک حالت رفاه جسمی،روانی،واجتماعی است ونه فقط فقدان بیماری ویا ناتوانی ،وهیچ کدام بر دیگری برتری ندارد …

پاورپوینت-اختلالات وبهداشت روانی کودک-۸۷اسلاید-فرمتpptx


سلامت روان چیست، بهداشت روانی کودک ،روش‌های مختلف تربیت فرزند، فرزندپروری ،قدرت طلبانه ، اختلالات کودکان غافل ، بی مبالات رفتارهای ناسازگارانه   سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء( promotion )بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد . بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است . بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی روی آن تاکید دارد :سلامتی را یک حالت رفاه جسمی،روانی،واجتماعی است ونه فقط فقدان بیماری ویا ناتوانی ،وهیچ کدام بر دیگری برتری ندارد …

پاورپوینت-اختلالات وبهداشت روانی کودک-۸۷اسلاید-فرمتpptx


سلامت روان چیست، بهداشت روانی کودک ،روش‌های مختلف تربیت فرزند، فرزندپروری ،قدرت طلبانه ، اختلالات کودکان غافل ، بی مبالات رفتارهای ناسازگارانه   سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء( promotion )بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد . بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است . بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی روی آن تاکید دارد :سلامتی را یک حالت رفاه جسمی،روانی،واجتماعی است ونه فقط فقدان بیماری ویا ناتوانی ،وهیچ کدام بر دیگری برتری ندارد …

علوم پزشکی

سلامت روان چیست, بهداشت روانی کودک ,روش‌های مختلف تربیت فرزند, فرزندپروری ,قدرت طلبانه , اختلالات کودکان غافل , بی مبالات رفتارهای ناسازگارا?