پاورپوینت اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور                نوع فایل: power point قابل ویرایش 15 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: 4-1- تهيه بانک اطلاعات 4-2- ظرفيت سازی 4-3- تقويت روحيه کارگروهی 4-4- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی 4-5- ارتقاء زمينه استفاده از نتايج تحقيقات 4-6- توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان بخصوص استفاده کنندگان و سياستگذاران 4-7- توسعه کمی و کيفی تحقيقات مرتبط 4-8- تعيين اولويتهای تحقيقاتی 4-9-تدوین کدهای اخلاقی که برابر با استاندارد های بین المللی و با عنایت به مسائل فرهنگی وقانونی کشور بوده وبا توجه به بحث و پایش وگزارش دهی .   فهرست مطالب و اسلایدها: ماده1- مقدمه ماده 2- تعريف و دامنه ماده3- رسالت (مأموريت) ماده4- اهداف ماده 5- ارکان وظايف شورای راهبردی وظايف شورای پژوهشی آموزشی …