پاورپوینت استاتیک

شناسه محصول: a1d34d597383 دسته:

توضیحات

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت استاتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۹۱
 
 
 
 
 
فهرست مطالب درس استاتیک :
استاتیک اجسام :
نیروها در صفحه
آنالیز برداری
تجزیه یک نیرو به اجزاء آن
جمع نیرو ها (بیش از دو نیرو) بوسیله مولفه های آنان روی محورX وY
تعادل :
قوانین و تعریف تعادل
رسم دیاگرام آزاد
اجسام صلب و گشتاور :
گشتاور نیرو حول یک نقطه
گشتاور یک کوپل
کم کردن دستگاه نیروها به یک نیرو و یک کوپل
عکس العمل ها و تکیه گاهها :
انوع تکیه گاه:
رابطه عکس…

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت استاتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۹۱
 
 
 
 
 
فهرست مطالب درس استاتیک :
استاتیک اجسام :
نیروها در صفحه
آنالیز برداری
تجزیه یک نیرو به اجزاء آن
جمع نیرو ها (بیش از دو نیرو) بوسیله مولفه های آنان روی محورX وY
تعادل :
قوانین و تعریف تعادل
رسم دیاگرام آزاد
اجسام صلب و گشتاور :
گشتاور نیرو حول یک نقطه
گشتاور یک کوپل
کم کردن دستگاه نیروها به یک نیرو و یک کوپل
عکس العمل ها و تکیه گاهها :
انوع تکیه گاه:
رابطه عکس…

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت استاتیک
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۹۱
 
 
 
 
 
فهرست مطالب درس استاتیک :
استاتیک اجسام :
نیروها در صفحه
آنالیز برداری
تجزیه یک نیرو به اجزاء آن
جمع نیرو ها (بیش از دو نیرو) بوسیله مولفه های آنان روی محورX وY
تعادل :
قوانین و تعریف تعادل
رسم دیاگرام آزاد
اجسام صلب و گشتاور :
گشتاور نیرو حول یک نقطه
گشتاور یک کوپل
کم کردن دستگاه نیروها به یک نیرو و یک کوپل
عکس العمل ها و تکیه گاهها :
انوع تکیه گاه:
رابطه عکس…

آموزش و پرورش