پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -۱۳۹اسلاید-فرمت pptx

توضیحات

پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -۱۳۹اسلاید-فرمت pptx

پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -۱۳۹اسلاید-فرمت pptx


نشانگان سازمان رو به افول ،نشانگان خلاقیت گریزی ،مدیریت خلاقیت در سازمان ،اهمیت خلاقیت در سازمان  ،فرایند حل مسئله ،علل کمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانه ،تعریف خلاقیت، چشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی کنند؛ فقدان همترازی استراتژیک؛ افراد نمی دانند که سازمان به کجا می رود و هدف آن چیست؟ فقدان مهارت های رهبری  Lack of Leadership Skills ترس از تغییر؛ فقدان روحیه کارآفرینی؛ سبک رهبری بی بندوبار یا آمرانه؛ مدیریت جزء نگر؛ برنامه های ضعیف بهبود مدیریت فرهنگ غیر مشوق Discouraging Culture فقدان ارزش های مشترک؛ فقدان اعتماد؛ فرهنگ سرزنش؛ تمرکز بر مسائل نه فرصت ها؛ عدم تحمل شکست ها؛ عدم اعتماد افراد به رهبران و سیستم ها بوروکراسی حاد High Bureaucracy ساختارهای سازمانی با لایه های زیاد؛ دیوارهای بلند بین لایه های مدیریتی؛ تصمیم گیری کند؛ پایش نزدیک افراد؛ موانع زیاد برای تفکر خلاق …

پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -۱۳۹اسلاید-فرمت pptx


نشانگان سازمان رو به افول ،نشانگان خلاقیت گریزی ،مدیریت خلاقیت در سازمان ،اهمیت خلاقیت در سازمان  ،فرایند حل مسئله ،علل کمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانه ،تعریف خلاقیت، چشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی کنند؛ فقدان همترازی استراتژیک؛ افراد نمی دانند که سازمان به کجا می رود و هدف آن چیست؟ فقدان مهارت های رهبری  Lack of Leadership Skills ترس از تغییر؛ فقدان روحیه کارآفرینی؛ سبک رهبری بی بندوبار یا آمرانه؛ مدیریت جزء نگر؛ برنامه های ضعیف بهبود مدیریت فرهنگ غیر مشوق Discouraging Culture فقدان ارزش های مشترک؛ فقدان اعتماد؛ فرهنگ سرزنش؛ تمرکز بر مسائل نه فرصت ها؛ عدم تحمل شکست ها؛ عدم اعتماد افراد به رهبران و سیستم ها بوروکراسی حاد High Bureaucracy ساختارهای سازمانی با لایه های زیاد؛ دیوارهای بلند بین لایه های مدیریتی؛ تصمیم گیری کند؛ پایش نزدیک افراد؛ موانع زیاد برای تفکر خلاق …

پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -۱۳۹اسلاید-فرمت pptx


نشانگان سازمان رو به افول ،نشانگان خلاقیت گریزی ،مدیریت خلاقیت در سازمان ،اهمیت خلاقیت در سازمان  ،فرایند حل مسئله ،علل کمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانه ،تعریف خلاقیت، چشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی کنند؛ فقدان همترازی استراتژیک؛ افراد نمی دانند که سازمان به کجا می رود و هدف آن چیست؟ فقدان مهارت های رهبری  Lack of Leadership Skills ترس از تغییر؛ فقدان روحیه کارآفرینی؛ سبک رهبری بی بندوبار یا آمرانه؛ مدیریت جزء نگر؛ برنامه های ضعیف بهبود مدیریت فرهنگ غیر مشوق Discouraging Culture فقدان ارزش های مشترک؛ فقدان اعتماد؛ فرهنگ سرزنش؛ تمرکز بر مسائل نه فرصت ها؛ عدم تحمل شکست ها؛ عدم اعتماد افراد به رهبران و سیستم ها بوروکراسی حاد High Bureaucracy ساختارهای سازمانی با لایه های زیاد؛ دیوارهای بلند بین لایه های مدیریتی؛ تصمیم گیری کند؛ پایش نزدیک افراد؛ موانع زیاد برای تفکر خلاق …

علوم انسانی

نشانگان سازمان رو به افول ,نشانگان خلاقیت گریزی ,مدیریت خلاقیت در سازمان ,اهمیت خلاقیت در سازمان ,فرایند حل مسئله ,علل کمرنگ شدن اصول اخلاقی ?