پاورپوینت بازرسی جوش-WELDING INSPECTIONContents •Introduction to Welding •Welding Processes •Welding Defect •Testing Welds •Safety in Welding   تاثير خواص منطقه ي تحت تاثير حرارت بر كيفيت و مقاومت جوش : •انتقال حرارت از حوضچه به فلز مبنا، از بخشهاي اساسي فرآيند انجماد مي‌باشد. • اين واكنشهاي متالورژي بر خواص مكانيكي اتصال جوش تاثير مي گذارند، يعني مقاومت كششي و مقاومت ضربه‌اي را كم مي كنند و سختي را زياد مي‌كنند و يا ترك تشكيل مي دهند. •فولادهاي ساختماني در منطقه تاثير حرارت تمايل به سخت شدن دارند، زيرا سرعت سرد شدن اتصالات جوش داده شده طوري است كه حالتي شبيه به عمليات حرارتي آب دادن پيش مي‌آورد. •ميزان سخت شدن در درجه اول به تركيب شيميايي فولاد بستگي دارد. • •پيش گرم كردن فلز مبنا، هيدروژن را در ناحيه وسيعي پراكنده كرده و تمركز آن را در ناحيه سخت شده كم مي‌كند. علاوه بر آن، پيش گرم كردن سرعت سرد شدن را كند كرده و حداكثر سختي را تقليل مي دهد.       …