پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

شناسه محصول: 0fc9fac1e5cd دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۳
 
 
 
 
 
 
اهداف رفتاری (ویژه ) دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود :
مفاهیم مرتبط با نیازهای خاصرا تعریف کند
تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد…

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۳
 
 
 
 
 
 
اهداف رفتاری (ویژه ) دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود :
مفاهیم مرتبط با نیازهای خاصرا تعریف کند
تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد…

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۳
 
 
 
 
 
 
اهداف رفتاری (ویژه ) دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود :
مفاهیم مرتبط با نیازهای خاصرا تعریف کند
تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد…

آموزش و پرورش