پاورپوینت تریشینلا اسپیرالیس                    نوع فایل:power point قابل ویرایش:52 اسلاید قابل ویرایش:3 اسلاید انگلیسی    قسمتی از اسلایدها: کرم نرم بالغ و کوچک تریشینلا که به ندرت دیده می شود 5/1 میلمیتر طول و 04/0 میلیمتر عرض و کرم ماده 5/3 میلیمتر طول و 06/0 میلیمتر عرض دارد.  این کرم با خصوصیات زیر مشخص می شود:  انتهای قدامی باریک با یک دهان گرد و بدون پاپیل  انتهای خلفی گرد و پهن در جنس ماده و خمیده به طرف شکم با دو زائده دمی در جنس نر  یک تخمدان منفرد با سوراخ تناسلی در 5/1 قدامی کرم ماده  یک مجرای گوارشی باریک و کشیده لارو در انتهای نوک تیز قدامی خود دارای زائده نیزه مانند است.  لارو رسیده ی درون کیست دارای مجرای گوارشی مشابه کرم بالغ می باشد و اگر چه اعضای تولید  مثل آن به طور کامل رشد نکرده اند ولی اغلب امکان افتراق دو جنس وجود دارد.     فهرست مطالب واسلایدها: نماتودهای روده ای ریخت شناسی چرخه ی زندگی همه گیر شناسی آسیب شناسی نشانه شناسی تشخیص بیوپسی عضلات درمان و پیشگیری &nbsp …