پاورپوینت در مورد سنجش بینایی در طب کار-۳۸ اسلایدانواع خاصی از کارها فقط در عملکرد طبیعی بینایی قابل انجام هستند Eye Examination External Eye Examination: eyelids,orbits,conjunctiva,cornea,anterior chamber,pupils Test of Ocular Motility Ophthalmoscopic Examination: red reflex, optic disc, retinal vessels, maculae & fovea Intraocular Pressure Test of Visual Field Test of Visual Acuity(near & far vision) آزمونهای سنجش بینایی در معاینات شغلی: الف) تیزبینی یا حدت بینایی( Visual acuity) ب) حساسیت كنتراست ج) دید عمق د) دید رنگ ه) میدان بینایی و) حرکات کره چشم و مردمک تیز بینی یا حدت بینایی- اسنلن چارت اپتوتایپ لاندولت C دید عمق- ژرفابینی- استرئوپسیس: Different Types of Color   Blindness Color Blindness: type &   prevalence آزمون ایشی هارا میدان دید محیطی و سایر عناوین و توضیحات مربوطه …   …