پاورپوینت در مورد سندروم حاد کرونری-بیماری عروق کرونر CAD-اسلاید ۱۲۵طیفی از وضعیتهای بالینی مختلف است که به اشکال زیر طبقه بندی میشوند: آنژین صدری ناپایدار سکته قلبی  با حضور موج Q سکته قلبی  بدون وجود موج Q یا STEMI و NSTEMI دلیل اصلی سندروم حاد کرونری وجود پلاک اترواسکلروتیک و پارگی این پلاک در عروق کرونر می باشد. آترواسکلروز عروق کرونر آترو اسکلروز کرونر عوامل خطر ساز تظاهرات بالینی آترواسکلروزیس آنژین صدریAngina pectoris   علایم بالینی آنژین صدری   علایم بالینی آنژین صدری فیزیوپاتولوژی درد آنژینی (Chest pain)   خصوصیات درد در آنژین صدری: اهداف درمانی در آنژین صدری انفارکتوس بدون درد: Inferior MI انفارکتوس قدامی- جانبی تغییرات الکتروکاردیوگرام تغییرات دیوگسین درمان MI  انفاركتوس حاد قدامي و سایر عناوین و توضیحات و نمودارهای مربوطه … …