پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-۱۸ اسلایدفهرست Igneous سنگ های اشتعالی یا آتشفشانی Sedimentary سنگ های رسوبی Metamorphic سنگ های که از حالت اصلی خود تغییر شکل کرده باشد یا دیگر گون شده باشند. Magma  ماگما (مواد ذوب شده در  داخل خاک) تشخیص خصوصیات سنگ های اشتعالی یا آتشفشانی (Igneous rocks )   تشخیص خصوصیات سنګ های  رسوبی (Sedimentary)   تشخیص خصوصیات صخره های دیګر ګون شده  (Metamorphic rocks ) …   …