پاورپوینت در مورد صندوق بین المللی پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید ۱۲۸تاریخچه تاسیس صندوق هرج و مرج پولي جهان دردوران جنگ جهاني دوم ، اين عقيده را در ميان كارشناسان اقتصادي اغلب كشورها ايجاد كرد كه دنياي بعد از جنگ به ثبات در زمينه روابط پولي و مالي بين المللي نيازمبرمي دارد وايجاد رقابت پولي بين كشورها و هرج و مرج بازرگاني ، حتمي به نظرمي رسيد، به همين دليل متخصصان پولي آمريكا وانگلستان و ديگر كشورها به فكرتشكيل يك سازمان پولي بين المللي را با ميدان وسيع فعاليت كه قادر به استقرار نظم پولي درجهان باشد افتادند . تعریف صندوق بین المللی پول یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحدو تنها سازمان بین المللی که با کلیه کشورها درارتباط است می باشد که مسئولیت تنظیم وثبات ونظارت سیستم پولی و مالی ، بین المللی  را برعهده دارد. مقر صندوق بين‌المللي اهداف صندوق بين‌المللي پول اصلاحات اساسنامه سازمان و تشکيلات صندوق اعضاء صندوق عضويت در صندوق سهميه شورای مدیران اجرایی هيئت مديره عوامل تشكيل گروه ها کميته موقت کميته توسعه  تامين منابع مالي سياستهاي پيشنهادي صندوق بين المللي پول اقدامات صندوق در خصوص بازپردا …