پاورپوینت در مورد پانکراتیت

شناسه محصول: fb271f3ce279 دسته:

توضیحات

پاورپوینت در مورد پانکراتیت

پاورپوینت در مورد پانکراتیت

پاورپوینت در مورد پانکراتیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
غده پانکراس یا لوزالمعده دارای یک بخش اگزوکرین برون ریز و یک بخش اندوکرین درون ریز است.
در مبحث گوارش ما با بخش اگزوکرین غده پانکراس سروکار داریم . این بخش از نظر ساختمانی مشابه غدد بزاقی از آسینوس ها و مجاری متعددی تشکیل شده است
ترشحات این سلولها نهایتاً به مجرای اصلی لوزالمعده ریخته شده و از طریق اسفنکتر اودی به دوازدهه تخلیه می شود….

پاورپوینت در مورد پانکراتیت

پاورپوینت در مورد پانکراتیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
غده پانکراس یا لوزالمعده دارای یک بخش اگزوکرین برون ریز و یک بخش اندوکرین درون ریز است.
در مبحث گوارش ما با بخش اگزوکرین غده پانکراس سروکار داریم . این بخش از نظر ساختمانی مشابه غدد بزاقی از آسینوس ها و مجاری متعددی تشکیل شده است
ترشحات این سلولها نهایتاً به مجرای اصلی لوزالمعده ریخته شده و از طریق اسفنکتر اودی به دوازدهه تخلیه می شود….

پاورپوینت در مورد پانکراتیت

پاورپوینت در مورد پانکراتیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
غده پانکراس یا لوزالمعده دارای یک بخش اگزوکرین برون ریز و یک بخش اندوکرین درون ریز است.
در مبحث گوارش ما با بخش اگزوکرین غده پانکراس سروکار داریم . این بخش از نظر ساختمانی مشابه غدد بزاقی از آسینوس ها و مجاری متعددی تشکیل شده است
ترشحات این سلولها نهایتاً به مجرای اصلی لوزالمعده ریخته شده و از طریق اسفنکتر اودی به دوازدهه تخلیه می شود….

آموزش و پرورش