پاورپوینت در مورد چالش های صندوق های بازنشستگی و الزامات برنامه ششم توسعه -صندوق بازنشستگی -۳۹ اسلایدبرنامه های توسعه قبل از انقلاب vبرنامه اول و دوم (هفت ساله با محوریت کشاورزی)؛ برنامه سوم و چهارم با محوریت صنعت و خدمات؛ برنامه پنجم و تجدید نظر آن (با توجه به اولین شوک نفتی مثبت)؛ برنامه ششم توسعه (عدم اجرا ) برنامه های توسعه بعد از انقلاب برنامه اول توسعه( 72-1368) برنامه دوم توسعه (78-1374) برنامه سوم توسعه(83-1379) برنامه چهارم توسعه (88-1384) برنامه پنجم توسعه (94-1390) تامین اجتماعی در برنامه سوم توسعه(83-1379) ماده 36 : ارائه حمایت های تامین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی ماده 37 : تعیین ضوابط فعاليتهاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل ماده 38 : ارائه  حمايتهاي بخش غير بيمه اي  و تعیین مصادیق آن ماده 39 : تقویت بنیه مالی صندوق های بیمه ای از طریق پرداخت بدهی های دولت به صندوق ها (عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور، جریمه افرادی که دستمزد 2 سال اخر خود را بطور غیر عادی بالا اعلام کنند ، اصلاح قانون پرداخت مقررای به بازماندگان) ) ماده 40 : اصلاح ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي …