پاورپوینت مرمت ، خانه آزاد منش کاشان – ۸۲ اسلاید  فهرست مطالببررسی موقعیت بناموقعيت فعلي اثرموقعيت بافت در شهرویژگی های محله قرارگیری بنا در زمان ساخت بنا نحوه جهت گیری بنا و رون مورد استفاده در منطقهچگونگی قرارگیری فضاها نسبت به معبر و همسایگی هاعناصر مهم وتاثیر گذار بومی ، بر بنای مورد نظرویژگی های متاثر از مکان  قرار گیری بنا در شهر کاشانویژگی های متاثر از اقلیم بنابنا در چه بستر فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است؟مذهب:زبان:اقتصادموقعيت بافت در شهرموقعيت بنا نسبت به همجواری هاپلان های بناپلان همکف خانه آزاد منش کاشانپلان زیر زمین خانه آزاد منش کاشاننماهای خانه آزاد منش کاشانمقاطع خانه آزاد منش کاشانمعرفی بناسر درهشتی ورودیمهتابیحیاطایواناتاق های خانهآشپزخانهدالاناتاق های خانهپستوزیر زمینآسیب شناسی مقدمهجداول آسیب شناسی فضاهاگونه شناسی مسکونی بنابنا مربوط به چه دوره ای است و ویژگی های سبکی آن دوره بناهای مسکونی دوره قاجارویژگیهای معماری قاجاری به کار رفته در بناویژگی های متاثر از اقلیم بنا :نحوه برخورد طراح با ویژگی های شاخص اقلیمی مثل نور ، باد ، …نوع مصالح:چه تغییراتی در ادوار مختلف بنا در کالبد و عملکرد آن اتفاق افتاده …