پاورپوینت پتانسیل عمل                نوع فایل:power point قابل ویرایش:17 اسلاید قابل ویرایش:9 اسلاید انگلیسی    قسمتی از اسلایدها: برخي از كانالها دریچه دارند و اين دريچه ها بسته اند با محرک باز و خودبخود بسته مي شوند. به طور كلي مكانيسم باز و بسته شدن كانالها به 3 صورت است: باز و بسته شدن ولتاژي: مانند كانالهاي ولتاژي سديمی باز وبسته شدن شيميايي: مانند كانال استيل كولين باز وبسته شدن مكانيكي: کشش هر گاه يك اختلاف غلظتي براي انتشاريونها بين دو سوي غشاء برقرار شود از غشاء عبور مي كنند بتدریج پتانسيل الكتريكي به علت با الكتريكي شان بوجود مي اید اين انتشار تا زماني ادامه مي يابد كه اين دو اثر يكديگر را خنثي كنند     فهرست مطالب واسلایدها: كانالهاي يونيدريچه دار پتانسیل غشاء منشا پتانسيل استراحت غشاء پتانسیل عمل مراحل پتانسیل عمل فيبرهاي عصبي ميلين دار     …