پاورپوینت چرخه کربس                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:92 اسلاید قابل ویرایش:28 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: تنظیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز: گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز آنزیم متعهد کننده مسیر(Committed Step) پنتوز فسفات می باشد. این آنزیم توسط میزان در دسترس بودن NADP+ تنظیم می شود و میزان بیان شدن ژن این آنزیم (تبدیل DNA به RNA) توسط هورمون انسولین افزایش می یابد. همچنانکه  NADPH در مسیرهای سنتز احیایی مصرف می شود، مقدار NADP+ افزایش می یابد که این خود موجب تحریک مسیر پنتوز فسفات خواهد شد تا دوباره NADPH مصرف شده بازسازی گردد بقیه مسیر ریبولوز 5 فسفات را به ریبوز 5 فسفات،  گلیسرآلدهید 3 فسفات و فروکتوز 6 فسفات تبدیل می کند. آنزیم هایی که تبدیلات ذکر شده را انجام می دهند شامل  ایزومراز، اپی مراز، ترانس کتولاز، ترانس آلدولاز   فهرست مطالب واسلایدها: ساخت ATP   ساختNADH   ساختFADH2   به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد ویژگی های میتوکندری عبورمواد مختلف از غشای داخلی می …