پاورپوینت Information Technology Infrastructure Library کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL ver 2

توضیحات

پاورپوینت Information Technology Infrastructure Library کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL ver 2

پاورپوینت Information Technology Infrastructure Library کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL ver 2


            در این مقاله به مطالب زیر اشاره دارد: وظایف اصلی یک Service Desk کارکرد ServiceDesk ساختار ServiceDesk رخدادها فرهنگ لغات ITIL مدیریت رخداد فرآیند مدیریت رخداد فرآیند مدیریت مشکلات فرآیند مدیریت رویدادها فرآیند مدیریت درخواست فرآیند مدیریت دست یابی تعداد صفحه: ۲۶ …

پاورپوینت Information Technology Infrastructure Library کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL ver 2


            در این مقاله به مطالب زیر اشاره دارد: وظایف اصلی یک Service Desk کارکرد ServiceDesk ساختار ServiceDesk رخدادها فرهنگ لغات ITIL مدیریت رخداد فرآیند مدیریت رخداد فرآیند مدیریت مشکلات فرآیند مدیریت رویدادها فرآیند مدیریت درخواست فرآیند مدیریت دست یابی تعداد صفحه: ۲۶ …

پاورپوینت Information Technology Infrastructure Library کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL ver 2


            در این مقاله به مطالب زیر اشاره دارد: وظایف اصلی یک Service Desk کارکرد ServiceDesk ساختار ServiceDesk رخدادها فرهنگ لغات ITIL مدیریت رخداد فرآیند مدیریت رخداد فرآیند مدیریت مشکلات فرآیند مدیریت رویدادها فرآیند مدیریت درخواست فرآیند مدیریت دست یابی تعداد صفحه: ۲۶ …

فنی و مهندسی

وظایف اصلی یک Service Desk ,کارکرد ServiceDesk, ساختار TServiceDesk رخدادها ,فرهنگ لغات ITIL,مدیریت رخداد ,فرآیند مدیریت, رخداد فرآیند, مدیریت مشکلات, فرآیند مدی