پاورپوین در مورد مدیریت تماس-مدیریت تماس پوستی با مواد شیمیایی -۲۴ اسلاید



مدیریت تماس پوستی —سازماني مانند OSHA معياري را براي خطرناك خواندن كروم از لحاظ وستي ارائه نداده است اما گفته هر گاه اين خطر موجود باشد بايد از لباس حفاظتي لازم استفاده گردد. —البته OSHA بيان داشته كه از راهكار هاي زير به عنوان راهنما ميتوان استفاده نمود: — داده هاي بيماري هاي شغلي گذشته و ارتباط با كروم —بررسي در كارگاه — نمونه برداري پوستي مدیریت تماس —اگر پس از نمونه برداري هوا از كارگاه هاي مد نظر معلوم گرديد كه: —غلظت در محيط كار كمتر از حد عمل باشد بايد پايش قطع گردد —غلظت در محيط كار بزرگتر مساوي حد عمل باشد بايد پايش هر شش ماه تكرار گردد —غلظت در محيط كار بيشتر از حد تماس باشد بايد پايش هر سه ماه انجام گردد — هر گاه فرايند نيز تغيير كرد بايد پايش انجام شود.   مثال — کارگاهي که در آن عمليات آبکاري انجام مي شود، در سال گذشته انداره گيري را انجام داده و غلظت کروم در آن 2 ميکروگرم بر متر مکعب بوده است، کارگاه مذکور دبي فن سيستم تهويه خود را تغيير داده است به نظر شما اندازه گيري بعدي بايد در چه زماني انجام شود؟ … …