پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت


پرسشنامه جهت گيری مذهبی آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانت داري پاسخ هاي ارائه شده از طرف آزمودني، از او خواسته مي شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر يک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب يکي از گزينه ها مشخص نمايد. تعداد سوالات: 21 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …