پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی ( سراج زاده ) مدل گلاک وستارک


پرسشنامه سنجش نگرشهاي مذهبي مسلمانان توسط سراج زاده(1377; به نقل از شريفي،1381) و بر اساس مدل گلاک و ستارک، با اسلام، بويژه اسلام شيعي تطبيق داده و متناسب شده است . اين پرسشنامه داراي 26 عبارت است که چهار بعد (زير مقياس) را مي سنجد که شامل: 1- بعد اعتقادي (عبارات شماره 1 تا 7) : باورهايي که انتظار آن مي رود پيروان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند 2- بعد تجربه اي يا عواطف ديني (عبارات شماره 8 تا 13) : که ناظر بر عواطف،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري روحاني همچون خداست. 3- بعد پيامدي يا آثار ديني(عبارات شماره 14 تا 19) : که ناظر به تاثير باورها،اعمال،تجارب و دانش ديني بر زندگي روزمره پيروان آن دين است. 4- بعد مناسکي يا اعمال ديني (عبارات شماره 20 تا 26) : که شامل اعمال ديني مشخصي همچون عبادت و نماز، شرکت در آئينهاي ديني خاص،روزه گرفتن و …است که انتظار مي رود پيروان هر دين آن ها را بجا آورند، مي باشد. تعداد سوالات: 26 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD   …