پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

شناسه محصول: 8fb3673ff1a3 دسته:

توضیحات

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین
بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری
۳۰ سوال
پایایی و روایی دارد
منبع دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۳…

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین
بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری
۳۰ سوال
پایایی و روایی دارد
منبع دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۳…

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین
بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری
۳۰ سوال
پایایی و روایی دارد
منبع دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۳…

سایر رشته های فنی مهندسی