پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر


پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت توسط فیفر (۱۹۹۰) ساخته شده است و دارای استاندارد های بین المللی است. این پرسشنامه ۳۶ سوالی ۶ متغیر یا کلید موانع را می سنجد که عبارتند از: الف. موانع ارتباط با اعتماد به نفس و ریسک پذیری. ب. موانع مرتبط نیاز به تطبیق. ج. موانع ارتباط برای استفاده از مجردات و امور انتزاعی. د. موانع مرتبط برای استفاده از تجزیه و تحلیل نظام یافته. ه. موانع مرتبط با موفقیت کاری. و. موانع مرتبط با محیط فیزیکی.   تعداد سوالات: 36 تعداد صفحات: 4 محتویات: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه نوع فایل: WORD   …