پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ


پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: هوش فراشناختی، هوش شناختی، انگیزشی، رفتاری.   تعداد سوالات: 20 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD   …