پرسشنامه هوش معنوی

شناسه محصول: 7f07d20ab6c3 دسته:

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی
تعداد سوال: ۱۲
پایایی دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۲
 
 
 
 
مقدمه:
موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است (کینگ، ۱۹۹۹؛ ترجمه شجاعی،۱۳۸۳). اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای…

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی
تعداد سوال: ۱۲
پایایی دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۲
 
 
 
 
مقدمه:
موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است (کینگ، ۱۹۹۹؛ ترجمه شجاعی،۱۳۸۳). اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای…

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی
تعداد سوال: ۱۲
پایایی دارد
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۲
 
 
 
 
مقدمه:
موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است (کینگ، ۱۹۹۹؛ ترجمه شجاعی،۱۳۸۳). اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای…

سایر رشته های فنی مهندسی