پروژه درباره اصول انبارداری

توضیحات

پروژه درباره اصول انبارداری

پروژه درباره اصول انبارداری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۸۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : تعریف و اصطلاحات: ۱_ تعریف اموال چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید،به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) ۲_ اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود. ۳_ اموال منقول اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد. به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود: الف-اموال مصرفی:شامل …

پروژه درباره اصول انبارداری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۸۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : تعریف و اصطلاحات: ۱_ تعریف اموال چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید،به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) ۲_ اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود. ۳_ اموال منقول اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد. به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود: الف-اموال مصرفی:شامل …

پروژه درباره اصول انبارداری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۸۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : تعریف و اصطلاحات: ۱_ تعریف اموال چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید،به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) ۲_ اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود. ۳_ اموال منقول اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد. به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود: الف-اموال مصرفی:شامل …

فنی و مهندسی

پروژه درباره اصول انبارداری,پروژه,درباره,اصول,انبارداری,پروژه مالی انبارداری,اصول انبارداری,پروژه مالی