پروژه روسازی آسفالتهای گرمپروژه روسازی آسفالتهای گرم در حجم 43 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: مشخصات كارخانه آسفالت بتن آسفالتي و آسفالت‌هاي گرم بايد در كارخانه آسفالت تهيه شوند. كارخانه بايد چنان باشد كه بتواند آسفالت موردنظر را بر اساس فرمول كارگاهي تاييد شده و به صورت يكنواخت تهيه نمايد.  مشخصات كارخانه بايد با مندرجات استاندارد آشتو M-156 مطابقت نمايد. عوامل موثر در تعيين شرايط و مشخصات كارخانه به طور خلاصه به شرح زير است: كارخانه بايد به نحوي طراحي شده و عمل نمايد كه بتواند آسفالتي با وزن مخصوص ثابت و يكنواخت توليد نمايد. مخازن قير كارخانه بايد مجهز به ادوات و لوازمي براي گرن كردن قير و پمپ‌هاي گردش قير در تمام دوران كار باشد. حجم مخزن بايد چنان باشد كه حداقل مصرف يك روز را به طور مداوم تامين نمايد. كارخانه آسفالت بايد حداقل مجهز به سه سيلوي سرد مكانيكي دقيق براي تغذيه مصالح به واحد خشك‌كن باشد. سيلوها بايد مجهز به ادوات كشاورزي و تخليه مصالح سنگي باشد. سيستم خشك كننده بايد قادر باشد مصالح را خشك و گرم، بدون اينكه پوشش و اندود اضافي روي مصالح ايجاد نمايد. سر …