پروژه فرآیندهای ماشین کاری غیر مرسوم16 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق در ماشين كاري الكتروشيميايي (ECM)  از يك محلول آندي و يك الكتريك كه سريعاً مصرف مي شود، براي برداشتن فلز از سطح قطعه استفاده مي شود. اين فرآيند اصولاً آبكاري معكوس است كه در آن قطعه كار خام مثبت و ابزار قطب منفي هستند. آندو كاتد هر دو بايد هادي جريان برق باشند. با پمپاژ كردن سريع الكترود از داخل يا در اطراف ابزار، محصولات ماشينكاري از محل دور شده و جذب صافي ها مي شوند. شكل حفره تصوير آيينه اي ابزار است. اين حفره بوسيله سرور مكانيزمي كه شكاف بين الكترودها ( غالباً003/0 تا 03/0 اينچ) را كنترل مي كند، شكل مي گيرد. سرعت ثابت تغذيه ابزار به طرف قطعه كار متناسب با محلول شيميايي و نرخ آبكاري معكوس قطعه كار انتخاب مي شود. الكتروليت ها غالباً محلولهاي نمك هاي معدني، هادي خوب جريان برق مانند كلريد سديم، كلريدپتاسيم يا نيترات پتاسيم هستند و در دماي تقريبي 90 تا 125 درجه فارنهايت با شدت جريان بين 50 تا 200 فوت بر ثانيه عمل مي كنند. غالباً ابزار ازجنس مس يا برنج و برخي اوقات فولاد زنگ نزن است. نرخ ب …