پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴۰
 
 
 
 
مقدمه
 
 
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی…

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴۰
 
 
 
 
مقدمه
 
 
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی…

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلم (کار پوشه کارورزی ۳)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴۰
 
 
 
 
مقدمه
 
 
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی…

آموزش و پرورش