ژنراتور-۱۰۰-ص

ژنراتور-۱۰۰-ص

ژنراتور-100-ص

ژنراتور-۱۰۰-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۰۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

ژنراتور-100-ص

ژنراتور-۱۰۰-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۰۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

ژنراتور-100-ص

ژنراتور-۱۰۰-ص

نام فایل : ژنراتور-۱۰۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۱
حجم : ۴۵۰ کیلوبایت
مقدمه :‌صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است….

سایر رشته های فنی مهندسی