کارآموزی عمران، راه سازی

کارآموزی عمران، راه سازی

کارآموزی عمران، راه سازی

کارآموزی عمران، راه سازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۳۳
 
 
 
 
مقدمه:
با سلام
اینجانب با توجه به ادامه تحصیل بعد از فاصلۀ ۵ سال و اشتغال در این مدت در زمینه راه سازی امیدوارم مطالب را بدون کم و کاستی و به دور از اغراق در پروژه کارآموزی ارائه کرده باشم. از استاد محترم جناب آقای مهندس حاجی سقطی در مورد جسارت بنده حقیر را به جز یادگیری برای همکاران خود و حقایق تلخ مهندسی عمران را پذیرا باشید.
پیشاپیش عذر خواهی اینجانب را در مورد نوشتن…

کارآموزی عمران، راه سازی

کارآموزی عمران، راه سازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۳۳
 
 
 
 
مقدمه:
با سلام
اینجانب با توجه به ادامه تحصیل بعد از فاصلۀ ۵ سال و اشتغال در این مدت در زمینه راه سازی امیدوارم مطالب را بدون کم و کاستی و به دور از اغراق در پروژه کارآموزی ارائه کرده باشم. از استاد محترم جناب آقای مهندس حاجی سقطی در مورد جسارت بنده حقیر را به جز یادگیری برای همکاران خود و حقایق تلخ مهندسی عمران را پذیرا باشید.
پیشاپیش عذر خواهی اینجانب را در مورد نوشتن…

کارآموزی عمران، راه سازی

کارآموزی عمران، راه سازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۳۳
 
 
 
 
مقدمه:
با سلام
اینجانب با توجه به ادامه تحصیل بعد از فاصلۀ ۵ سال و اشتغال در این مدت در زمینه راه سازی امیدوارم مطالب را بدون کم و کاستی و به دور از اغراق در پروژه کارآموزی ارائه کرده باشم. از استاد محترم جناب آقای مهندس حاجی سقطی در مورد جسارت بنده حقیر را به جز یادگیری برای همکاران خود و حقایق تلخ مهندسی عمران را پذیرا باشید.
پیشاپیش عذر خواهی اینجانب را در مورد نوشتن…

آموزش و پرورش