کارنامه توصیفی ۶پایه

کارنامه توصیفی ۶پایه

کارنامه توصیفی ۶پایه

کارنامه توصیفی ۶پایه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۵۱
 
 
 
 
 
نمونه ی گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده در پایه ی اول
نام درسهدف های درستوصیف عملکردنتیجه
قرآنخواندن قرآن: جمع خوانی، روخوانی
آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، داستان ها و پیام های قرآنیبا رعایت آداب، آیات قرآن را شمرده می خواند. دو سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. به داستان ها و مطالبی قرآنی علاقه نشان می دهد و آن ها را با زبان کودکانه بازگو می کند. در جمع خوانی شرکت…

کارنامه توصیفی ۶پایه

کارنامه توصیفی ۶پایه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۵۱
 
 
 
 
 
نمونه ی گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده در پایه ی اول
نام درسهدف های درستوصیف عملکردنتیجه
قرآنخواندن قرآن: جمع خوانی، روخوانی
آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، داستان ها و پیام های قرآنیبا رعایت آداب، آیات قرآن را شمرده می خواند. دو سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. به داستان ها و مطالبی قرآنی علاقه نشان می دهد و آن ها را با زبان کودکانه بازگو می کند. در جمع خوانی شرکت…

کارنامه توصیفی ۶پایه

کارنامه توصیفی ۶پایه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۵۱
 
 
 
 
 
نمونه ی گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده در پایه ی اول
نام درسهدف های درستوصیف عملکردنتیجه
قرآنخواندن قرآن: جمع خوانی، روخوانی
آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، داستان ها و پیام های قرآنیبا رعایت آداب، آیات قرآن را شمرده می خواند. دو سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. به داستان ها و مطالبی قرآنی علاقه نشان می دهد و آن ها را با زبان کودکانه بازگو می کند. در جمع خوانی شرکت…

آموزش و پرورش