کارورزی علوم تربیتی ترم چهارم

شناسه محصول: 19c53a73288c دسته:

توضیحات

کارورزی علوم تربیتی ترم چهارم

کارورزی علوم تربیتی ترم چهارم

کارورزی
رشته: علوم تربیتی
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات:۵۰
فهرست
مقدمه
مدرسه از نمایی ویژه (گزارش فیزیکی مدرسه)
آغاز راه (گزارش هفته اول)
هفته تربیت بدنی (گزارش هفته دوم)
از ورزش تا خط ( گزارش هفته سوم)
کلاس پنجم ( گزارش هفته چهارم)
تدریس نصفه و نیمه ( گزارش هفته پنجم)
نمایش زیبا (گزارش هفته ششم)
دفترهای مرموز (گزارش هفته هفتم)
بیماری بد موقع ( گزارش هفته هشتم)
پایان راه (گزارش هفته پایانی)
درس فقر ( گزارش بازدید از مدرسه روستا)
تقارن (گزارش…

کارورزی علوم تربیتی ترم چهارم

کارورزی
رشته: علوم تربیتی
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات:۵۰
فهرست
مقدمه
مدرسه از نمایی ویژه (گزارش فیزیکی مدرسه)
آغاز راه (گزارش هفته اول)
هفته تربیت بدنی (گزارش هفته دوم)
از ورزش تا خط ( گزارش هفته سوم)
کلاس پنجم ( گزارش هفته چهارم)
تدریس نصفه و نیمه ( گزارش هفته پنجم)
نمایش زیبا (گزارش هفته ششم)
دفترهای مرموز (گزارش هفته هفتم)
بیماری بد موقع ( گزارش هفته هشتم)
پایان راه (گزارش هفته پایانی)
درس فقر ( گزارش بازدید از مدرسه روستا)
تقارن (گزارش…

کارورزی علوم تربیتی ترم چهارم

کارورزی
رشته: علوم تربیتی
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات:۵۰
فهرست
مقدمه
مدرسه از نمایی ویژه (گزارش فیزیکی مدرسه)
آغاز راه (گزارش هفته اول)
هفته تربیت بدنی (گزارش هفته دوم)
از ورزش تا خط ( گزارش هفته سوم)
کلاس پنجم ( گزارش هفته چهارم)
تدریس نصفه و نیمه ( گزارش هفته پنجم)
نمایش زیبا (گزارش هفته ششم)
دفترهای مرموز (گزارش هفته هفتم)
بیماری بد موقع ( گزارش هفته هشتم)
پایان راه (گزارش هفته پایانی)
درس فقر ( گزارش بازدید از مدرسه روستا)
تقارن (گزارش…

آموزش و پرورش