کارورزی ۳ پایه پنجم

شناسه محصول: 268329f086f0 دسته:

توضیحات

کارورزی ۳ پایه پنجم

کارورزی ۳ پایه پنجم

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۴۶
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان۱
تعریف کارورزی و کارورز .۲
اهمیت کارورزی..۳
اهداف کارورزی…..۳
اهداف کارورزی ۳۳
مشخصات مدرسه.۵
تقدیر و تشکر.۶
گزارش های جلسات کارورزی..۷
گزارش جلسه ۱…..۷
گزارش جلسه ۲…..۹
گزارش جلسه ۳..۱۲
گزارش جلسه ۴..۱۵
گزارش جلسه ۵..۱۷
گزارش جلسه ۶..۱۹
گزارش جلسه ۷..۲۲
گزارش جلسه ۸..۲۵
گزارش جلسه۹….۲۷
گزارش جلسه۱۰.۲۹
طراحی های آموزشی..۳۱
طراحی آموزشی ۱:…

کارورزی ۳ پایه پنجم

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۴۶
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان۱
تعریف کارورزی و کارورز .۲
اهمیت کارورزی..۳
اهداف کارورزی…..۳
اهداف کارورزی ۳۳
مشخصات مدرسه.۵
تقدیر و تشکر.۶
گزارش های جلسات کارورزی..۷
گزارش جلسه ۱…..۷
گزارش جلسه ۲…..۹
گزارش جلسه ۳..۱۲
گزارش جلسه ۴..۱۵
گزارش جلسه ۵..۱۷
گزارش جلسه ۶..۱۹
گزارش جلسه ۷..۲۲
گزارش جلسه ۸..۲۵
گزارش جلسه۹….۲۷
گزارش جلسه۱۰.۲۹
طراحی های آموزشی..۳۱
طراحی آموزشی ۱:…

کارورزی ۳ پایه پنجم

کارورزی ۳ پایه پنجم ابتدایی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:۴۶
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان۱
تعریف کارورزی و کارورز .۲
اهمیت کارورزی..۳
اهداف کارورزی…..۳
اهداف کارورزی ۳۳
مشخصات مدرسه.۵
تقدیر و تشکر.۶
گزارش های جلسات کارورزی..۷
گزارش جلسه ۱…..۷
گزارش جلسه ۲…..۹
گزارش جلسه ۳..۱۲
گزارش جلسه ۴..۱۵
گزارش جلسه ۵..۱۷
گزارش جلسه ۶..۱۹
گزارش جلسه ۷..۲۲
گزارش جلسه ۸..۲۵
گزارش جلسه۹….۲۷
گزارش جلسه۱۰.۲۹
طراحی های آموزشی..۳۱
طراحی آموزشی ۱:…

آموزش و پرورش