کتاب:گورستان های ارمنیان

توضیحات

کتاب:گورستان های ارمنیان

کتاب:گورستان های ارمنیان

کتاب:گورستان های ارمنیان

عنوان کتاب:گورستان های ارمنیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-گورستان بیمضرته اشنویه۲-گورستان پکاچیک سلماس۳-گورستان وردان سلماس۴-گورستان سر نق سلماس۵-گورستان مهلم سلماس۶-گورستان اخته خانه سلماس۷-گورستان هفتوان سلماس.
قسمتی از کتاب:گورستان اخته سلماس با وسعت۸۰۰متر مربع در یک کیلومتری روستای اخته خانه شهرستان سلماس واقع شده است و قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد. در این قبرستان یک کلیسای تاریخی نیز وجود دارد که در فهرست أثار ملی به ثبت رسیده…

کتاب:گورستان های ارمنیان

کتاب:گورستان های ارمنیان

عنوان کتاب:گورستان های ارمنیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-گورستان بیمضرته اشنویه۲-گورستان پکاچیک سلماس۳-گورستان وردان سلماس۴-گورستان سر نق سلماس۵-گورستان مهلم سلماس۶-گورستان اخته خانه سلماس۷-گورستان هفتوان سلماس.
قسمتی از کتاب:گورستان اخته سلماس با وسعت۸۰۰متر مربع در یک کیلومتری روستای اخته خانه شهرستان سلماس واقع شده است و قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد. در این قبرستان یک کلیسای تاریخی نیز وجود دارد که در فهرست أثار ملی به ثبت رسیده…

کتاب:گورستان های ارمنیان

کتاب:گورستان های ارمنیان

عنوان کتاب:گورستان های ارمنیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-گورستان بیمضرته اشنویه۲-گورستان پکاچیک سلماس۳-گورستان وردان سلماس۴-گورستان سر نق سلماس۵-گورستان مهلم سلماس۶-گورستان اخته خانه سلماس۷-گورستان هفتوان سلماس.
قسمتی از کتاب:گورستان اخته سلماس با وسعت۸۰۰متر مربع در یک کیلومتری روستای اخته خانه شهرستان سلماس واقع شده است و قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد. در این قبرستان یک کلیسای تاریخی نیز وجود دارد که در فهرست أثار ملی به ثبت رسیده…

آموزش

pdf کتاب:گورستان های ارمنیان,نحوه دفن در گورستان ارامنه,جوغان و گنج و دفینه,دفینه ارامنه,کلیسای گنج ارامنه