کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

 

اشو
تا زمانی که طبیعی بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود،
هیچکس نمی تواند کسی را دوست بدارد.
می خواهم به شما بگویم که سکس الهی است.
انرژی سکس انرژی الهی است، انرژی خدایی است.
برای همین است که این انرژی می تواند زندگی جدید بیافریند.
جنسیت بزرگ ترین و اسرارآمیزترین نیرو است.
تمام این ضدیت با سکس را دور بیندازید.
اگر می خواهید عشق در زندگیتان ببارد، ازاین ستیز با سکس دست بکشید.
سکس را با سرور بپذیرید.
قداست آن را تحسین کنید.
یک کتاب…

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

 

اشو
تا زمانی که طبیعی بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود،
هیچکس نمی تواند کسی را دوست بدارد.
می خواهم به شما بگویم که سکس الهی است.
انرژی سکس انرژی الهی است، انرژی خدایی است.
برای همین است که این انرژی می تواند زندگی جدید بیافریند.
جنسیت بزرگ ترین و اسرارآمیزترین نیرو است.
تمام این ضدیت با سکس را دور بیندازید.
اگر می خواهید عشق در زندگیتان ببارد، ازاین ستیز با سکس دست بکشید.
سکس را با سرور بپذیرید.
قداست آن را تحسین کنید.
یک کتاب…

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

کتاب صوتی : از سکس تا فرا آگاهی اثر اشو

 

اشو
تا زمانی که طبیعی بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود،
هیچکس نمی تواند کسی را دوست بدارد.
می خواهم به شما بگویم که سکس الهی است.
انرژی سکس انرژی الهی است، انرژی خدایی است.
برای همین است که این انرژی می تواند زندگی جدید بیافریند.
جنسیت بزرگ ترین و اسرارآمیزترین نیرو است.
تمام این ضدیت با سکس را دور بیندازید.
اگر می خواهید عشق در زندگیتان ببارد، ازاین ستیز با سکس دست بکشید.
سکس را با سرور بپذیرید.
قداست آن را تحسین کنید.
یک کتاب…

روان شناسی