کتاب صوتی رستم التواریخ

شناسه محصول: 27e1070345de دسته: برچسب:

توضیحات

کتاب صوتی رستم التواریخ

کتاب صوتی رستم التواریخ

کتاب صوتی رستم التواریخ

فرمت کتاب صوتی رستم التواریخ
 
از روی نسخه آثار فرهنگی پروس آلمان به خط مولف
 
تعداد فایل : ۵٣ عدد فایل صوتی
 
تعداد صفحات : ۵۵٢ صفحه
 
معرفی کتاب :
رستم‌التواریخ اثری از محمدهاشم آصف از مورخین دوره زندیه و اوایل قاجار است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره سلطنت شاه حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه تا آغاز دوره قاجار را روایت می‌کند. آوای بوف : نویسنده کتاب با دو لقب «رستمالحکما» که پدرش به او داده و…

کتاب صوتی رستم التواریخ

کتاب صوتی رستم التواریخ

فرمت کتاب صوتی رستم التواریخ
 
از روی نسخه آثار فرهنگی پروس آلمان به خط مولف
 
تعداد فایل : ۵٣ عدد فایل صوتی
 
تعداد صفحات : ۵۵٢ صفحه
 
معرفی کتاب :
رستم‌التواریخ اثری از محمدهاشم آصف از مورخین دوره زندیه و اوایل قاجار است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره سلطنت شاه حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه تا آغاز دوره قاجار را روایت می‌کند. آوای بوف : نویسنده کتاب با دو لقب «رستمالحکما» که پدرش به او داده و…

کتاب صوتی رستم التواریخ

کتاب صوتی رستم التواریخ

فرمت کتاب صوتی رستم التواریخ
 
از روی نسخه آثار فرهنگی پروس آلمان به خط مولف
 
تعداد فایل : ۵٣ عدد فایل صوتی
 
تعداد صفحات : ۵۵٢ صفحه
 
معرفی کتاب :
رستم‌التواریخ اثری از محمدهاشم آصف از مورخین دوره زندیه و اوایل قاجار است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره سلطنت شاه حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه تا آغاز دوره قاجار را روایت می‌کند. آوای بوف : نویسنده کتاب با دو لقب «رستمالحکما» که پدرش به او داده و…

تاریخ و فرهنگ

کتاب صوتی رستم التواریخ