کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

#لذت چشیدن طعم واقعی کتاب های صوتی در وب نایس***
 
#درباره کتاب :
 
 # ضریب هوش اقتصادی 
 
# نویسنده : رابرت کیوساکی 
 
افراد معمولی، سرکار می‌روند، پول در میاورند و خرج می‌کنند.
 
 ولی افراد باهوش اقتصادی بالا، برای خودشان، منابع تولید ثروت ایجاد می‌کنند، هوشمندانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس از پولی که به دست می‌آورند، برای ایجاد منابع مالی جدید استفاده می‌کنند.
 
مهم نیست چقدر روحیه‌ی…

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

#لذت چشیدن طعم واقعی کتاب های صوتی در وب نایس***
 
#درباره کتاب :
 
 # ضریب هوش اقتصادی 
 
# نویسنده : رابرت کیوساکی 
 
افراد معمولی، سرکار می‌روند، پول در میاورند و خرج می‌کنند.
 
 ولی افراد باهوش اقتصادی بالا، برای خودشان، منابع تولید ثروت ایجاد می‌کنند، هوشمندانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس از پولی که به دست می‌آورند، برای ایجاد منابع مالی جدید استفاده می‌کنند.
 
مهم نیست چقدر روحیه‌ی…

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی

#لذت چشیدن طعم واقعی کتاب های صوتی در وب نایس***
 
#درباره کتاب :
 
 # ضریب هوش اقتصادی 
 
# نویسنده : رابرت کیوساکی 
 
افراد معمولی، سرکار می‌روند، پول در میاورند و خرج می‌کنند.
 
 ولی افراد باهوش اقتصادی بالا، برای خودشان، منابع تولید ثروت ایجاد می‌کنند، هوشمندانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس از پولی که به دست می‌آورند، برای ایجاد منابع مالی جدید استفاده می‌کنند.
 
مهم نیست چقدر روحیه‌ی…

سایر محصولات