گرمابه باستانی ایران

توضیحات

گرمابه باستانی ایران

گرمابه باستانی ایران

گرمابه باستانی ایران

عنوان کتاب:گرمابه باستانی ایران
نویسنده:کتایون مزداپور
موضوع و محتوا:گرمابه باستانی
قسمتی از کتاب:هنگامشستشوی بدن،به احتمال زیاد،سنگی در زیر پای قرار می گرفته است و آب را از بلندی بر بدن می ریخته اند.شیوه ریختن آب شاید همانند غسلهای امروزی بده است که در آن ترشح و تراوش آب و به اصطلاح زبان یزدی پشفته نباید بر تن شستگو گر بریزد.
قسمتی از کتاب:مشهور است که عناصر چهار گانه آب،آتش،باد و خاک در ایران باستان مقام ارجمندی داشته است.به همین علت…

گرمابه باستانی ایران

گرمابه باستانی ایران

عنوان کتاب:گرمابه باستانی ایران
نویسنده:کتایون مزداپور
موضوع و محتوا:گرمابه باستانی
قسمتی از کتاب:هنگامشستشوی بدن،به احتمال زیاد،سنگی در زیر پای قرار می گرفته است و آب را از بلندی بر بدن می ریخته اند.شیوه ریختن آب شاید همانند غسلهای امروزی بده است که در آن ترشح و تراوش آب و به اصطلاح زبان یزدی پشفته نباید بر تن شستگو گر بریزد.
قسمتی از کتاب:مشهور است که عناصر چهار گانه آب،آتش،باد و خاک در ایران باستان مقام ارجمندی داشته است.به همین علت…

گرمابه باستانی ایران

گرمابه باستانی ایران

عنوان کتاب:گرمابه باستانی ایران
نویسنده:کتایون مزداپور
موضوع و محتوا:گرمابه باستانی
قسمتی از کتاب:هنگامشستشوی بدن،به احتمال زیاد،سنگی در زیر پای قرار می گرفته است و آب را از بلندی بر بدن می ریخته اند.شیوه ریختن آب شاید همانند غسلهای امروزی بده است که در آن ترشح و تراوش آب و به اصطلاح زبان یزدی پشفته نباید بر تن شستگو گر بریزد.
قسمتی از کتاب:مشهور است که عناصر چهار گانه آب،آتش،باد و خاک در ایران باستان مقام ارجمندی داشته است.به همین علت…

آموزش

دانلود گرمابه باستانی ایران,گرمابه و محل یافتن گنج,گرمابه و دفینه,گرمابه عمومی و زن