گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
رشته تحصیلی:
دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۶
 
 
 
 
 
۱- مقدمه
فعالیت های یادگیری ، فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .
انواع فعالیت های یادگیری : درگیری نمودن دانش آموزان ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ، رفع بدفهمی های دانش آموزان ، طراحی فعالیت برای رفع…

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
رشته تحصیلی:
دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۶
 
 
 
 
 
۱- مقدمه
فعالیت های یادگیری ، فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .
انواع فعالیت های یادگیری : درگیری نمودن دانش آموزان ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ، رفع بدفهمی های دانش آموزان ، طراحی فعالیت برای رفع…

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )

گزارش کارورزی ۲ ( طراحی فعالیت های آموزشی )
رشته تحصیلی:
دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۶
 
 
 
 
 
۱- مقدمه
فعالیت های یادگیری ، فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .
انواع فعالیت های یادگیری : درگیری نمودن دانش آموزان ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ، رفع بدفهمی های دانش آموزان ، طراحی فعالیت برای رفع…

آموزش و پرورش