گزارش کار آزمایش تعیین ضریب گرانروی یا ویسکوزیته              نام فایل : گزارش کار آزمایش تعیین ضریب گرانروی یا ویسکوزیته فرمت : WORD تعداد صفحات : 7 توضیحات تئوری آزمایش: وقتی که مولکول های یک سیال نسبت به هم حرکت داشته باشند، بین آنها مقاومتی در تعارض و مخالفت با این حرکت ناشی از خاصیت گرانروی ایجاد می گردد. پس این خاصیت مربوط به اصطکاک چسبندگی است و در کل از طبیعت ریز ساختار فیزیکی و شیمیایی ناشی می شود. جریان یک بعدی سیال از روی سطح جامد صافی را در نظر می گیریم. پروفیل سرعت به علت لزجت سیال و اصطکاک یکنواخت نخواهد بود (شکل 1). اگر سیال، یک سیال نیوتنی باشد، تنش برشی با آهنگ تغییر شکل به طور مستقیم متناسب خواهد بود و خواهیم داشت   …