گنج نامه فرید

گنج نامه فرید

گنج نامه فرید

گنج نامه فرید

عنوان کتاب:گنج نامه فرید(از سری کتابهای طلائی پکیج گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-نقبی۲-گام۳-بند۴-گبر۵-پانصد گام از مقابل چشمه ها گذشته۶-فرق تپه۷-تندیس۸-گز۹-ذرع۱۰-فیل سنگ۱۱-خزانه۱۲کافر قلعه۱۳-عرعج.
قسمتی از کتاب:نقبی:تونل و راهرویی کوتاه که به صورت چهار دست و پا و بسیار خمیده بتوان وارد آن شد.گام:مقیاسی برای اندازه گیری طول که بهتر است برابر ۹۰ سانتی متر محاسبه گردد.بند:دیواره حصار چین.گبر:پس از تسلط مسلمانان در اقصاء نقاط ایران،به…

گنج نامه فرید

گنج نامه فرید

عنوان کتاب:گنج نامه فرید(از سری کتابهای طلائی پکیج گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-نقبی۲-گام۳-بند۴-گبر۵-پانصد گام از مقابل چشمه ها گذشته۶-فرق تپه۷-تندیس۸-گز۹-ذرع۱۰-فیل سنگ۱۱-خزانه۱۲کافر قلعه۱۳-عرعج.
قسمتی از کتاب:نقبی:تونل و راهرویی کوتاه که به صورت چهار دست و پا و بسیار خمیده بتوان وارد آن شد.گام:مقیاسی برای اندازه گیری طول که بهتر است برابر ۹۰ سانتی متر محاسبه گردد.بند:دیواره حصار چین.گبر:پس از تسلط مسلمانان در اقصاء نقاط ایران،به…

گنج نامه فرید

گنج نامه فرید

عنوان کتاب:گنج نامه فرید(از سری کتابهای طلائی پکیج گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-نقبی۲-گام۳-بند۴-گبر۵-پانصد گام از مقابل چشمه ها گذشته۶-فرق تپه۷-تندیس۸-گز۹-ذرع۱۰-فیل سنگ۱۱-خزانه۱۲کافر قلعه۱۳-عرعج.
قسمتی از کتاب:نقبی:تونل و راهرویی کوتاه که به صورت چهار دست و پا و بسیار خمیده بتوان وارد آن شد.گام:مقیاسی برای اندازه گیری طول که بهتر است برابر ۹۰ سانتی متر محاسبه گردد.بند:دیواره حصار چین.گبر:پس از تسلط مسلمانان در اقصاء نقاط ایران،به…

آموزش

گنج نامه فرید,pdf گنج نامه فرید,pdf کتب گنج یابی,گنج نامه شیخ بهائی,انواع گنج