گورستان عصر آهن چنگبار

گورستان عصر آهن چنگبار

گورستان عصر آهن چنگبار

گورستان عصر آهن چنگبار

عنوان کتاب:گورستان عصر آهن چنگبار
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-پیشینه کاوش های چنگبار و زیوویه۲-گورستان چگنبار و موقعیت و وسعت آن۳-شکل و ساختار گورهای چگنبار۴-چگونگی تدفین اجساد در چنگبار۵-اشیاءی همراه با اجساد۶-گاهنگاری.
قسمتی از کتاب:تدفین در گورستان چنگبار عمدتا انفرادی بوده است و در هر گور تنها یک جسد دفن شده است.به این موضوع بر اساس گزارش کاوشگر از گورهای کاوش شده در سال ۱۳۵۵می توان پی برد.در این گزارش فهرستی از۹۳ گور کاوش شده در…

گورستان عصر آهن چنگبار

گورستان عصر آهن چنگبار

عنوان کتاب:گورستان عصر آهن چنگبار
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-پیشینه کاوش های چنگبار و زیوویه۲-گورستان چگنبار و موقعیت و وسعت آن۳-شکل و ساختار گورهای چگنبار۴-چگونگی تدفین اجساد در چنگبار۵-اشیاءی همراه با اجساد۶-گاهنگاری.
قسمتی از کتاب:تدفین در گورستان چنگبار عمدتا انفرادی بوده است و در هر گور تنها یک جسد دفن شده است.به این موضوع بر اساس گزارش کاوشگر از گورهای کاوش شده در سال ۱۳۵۵می توان پی برد.در این گزارش فهرستی از۹۳ گور کاوش شده در…

گورستان عصر آهن چنگبار

گورستان عصر آهن چنگبار

عنوان کتاب:گورستان عصر آهن چنگبار
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-پیشینه کاوش های چنگبار و زیوویه۲-گورستان چگنبار و موقعیت و وسعت آن۳-شکل و ساختار گورهای چگنبار۴-چگونگی تدفین اجساد در چنگبار۵-اشیاءی همراه با اجساد۶-گاهنگاری.
قسمتی از کتاب:تدفین در گورستان چنگبار عمدتا انفرادی بوده است و در هر گور تنها یک جسد دفن شده است.به این موضوع بر اساس گزارش کاوشگر از گورهای کاوش شده در سال ۱۳۵۵می توان پی برد.در این گزارش فهرستی از۹۳ گور کاوش شده در…

آموزش

دانلود گورستان عصر آهن چنگبار,گور و گنج,قبر و دفینه,مرده و گنج,طلا و قبر