گچ بری دوران ساسانی

توضیحات

گچ بری دوران ساسانی

گچ بری دوران ساسانی

گچ بری دوران ساسانی

عنوان کتاب:گچ بری دوران ساسانی
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱-پیشینه گچبری در پیش از ساسانی۲-هنر گچبری در دوران ساسانیان۳-تداوم و تاثیر هنر گچبری ساسانی در آثار دوران اولیه اسلام۴-موتیف های گچبری و مبداء آفرینش انها۵-روش گچبری و کاربندی آن بطور کلی۶-کاربرد گچ و نحوه استفاده از آن۷-طبقه بندی موتیف های تزیینی در گچبری۸-نقوش گیاهی در طرحهای گچبری۹-نقوش انسانی و حیوانی در طرحهای گچبری.
قسمتی از کتاب:در آثار گچبری در دوره ساسانی به ندرت آثاری از…

گچ بری دوران ساسانی

گچ بری دوران ساسانی

عنوان کتاب:گچ بری دوران ساسانی
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱-پیشینه گچبری در پیش از ساسانی۲-هنر گچبری در دوران ساسانیان۳-تداوم و تاثیر هنر گچبری ساسانی در آثار دوران اولیه اسلام۴-موتیف های گچبری و مبداء آفرینش انها۵-روش گچبری و کاربندی آن بطور کلی۶-کاربرد گچ و نحوه استفاده از آن۷-طبقه بندی موتیف های تزیینی در گچبری۸-نقوش گیاهی در طرحهای گچبری۹-نقوش انسانی و حیوانی در طرحهای گچبری.
قسمتی از کتاب:در آثار گچبری در دوره ساسانی به ندرت آثاری از…

گچ بری دوران ساسانی

گچ بری دوران ساسانی

عنوان کتاب:گچ بری دوران ساسانی
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱-پیشینه گچبری در پیش از ساسانی۲-هنر گچبری در دوران ساسانیان۳-تداوم و تاثیر هنر گچبری ساسانی در آثار دوران اولیه اسلام۴-موتیف های گچبری و مبداء آفرینش انها۵-روش گچبری و کاربندی آن بطور کلی۶-کاربرد گچ و نحوه استفاده از آن۷-طبقه بندی موتیف های تزیینی در گچبری۸-نقوش گیاهی در طرحهای گچبری۹-نقوش انسانی و حیوانی در طرحهای گچبری.
قسمتی از کتاب:در آثار گچبری در دوره ساسانی به ندرت آثاری از…

آموزش

هنر گچبری در دوران ساسانیان,کتاب گچبری ساسانی,پکیج کامل گنج یابی,یافتن گنج در قبر مردگان گبری,گنج احمد وزیر و شیخ بهائی