۱۰۰۰ لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنیبرای مکالمه و خواندن متون انگلیسی و درک مطلب باید دایره لغات وسیعی داشت.اما باید توجه داشت که در ابتدا باید روی لغاتی تمرکز شود که بیشترین استفاده را دارد. به همین منظور 1000 کلمه ضروری انگلیسی که بیشترین کاربرد و استفاده را داشته اند در یک فایل PDF به صورت دسته بندی شده و با معنی در اختیار شما قرار داده ایم. …