تحقیق پتانسیل های نانوتکنولوژی

تحقیق پتانسیل های نانوتکنولوژی


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۹۹ صفحه بررسی پتانسیل های کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱-۱) لرزه نگاری (Seismic)1-1-1) شرح فرایند ۲-۱-۱) ایده پردازی ۳-۱-۱) عینیت بخشی به ایده ها ۲-۱) حفاری اکتشافی (Exploration Drilling)1-2-1) شرح فرآیند۳-۲-۱) عینیت بخشی به ایده ها۱-۳-۱) شرح فرآیند۲-۳-۱) ایده پردازی ۳-۳-۱) عینیت بخشی به ایده ها ۱-۳-۳-۱) نانوسنسورها مقدمه ۱-۲) مته های حفاری (Drilling Bit)1-1-2) شرح فرآیند۲-۱-۲) ایده پردازی ۲-۲) گل حفاری (Mud Drilling)2-2-2) ایده پردازی ۳-۲-۲) عینیت بخشی به ایده ها۱-۳-۲-۲) نانو مواد ۱-۳-۲) شرح فرآیند۲-۳-۲) ایده پردازی ۳-۳-۲) کاربردهای تجاری ۴-۴) نمودارگیری گل حفاری (Mud Logging)1-4-2) شرح فرآیند۲-۴-۲) ایده پردازی ۳-۴-۲) کاربردهای تجاری ۵-۲) لوله های تابیده (Coiled Tubing)1-5-2) شرح فرآیند ۲-۵-۲) ایده پردازی ۶-۲) لوله های جداری (Casing)1-6-2) شرح فرآیند۷-۲) حفاری افقی و زاویه دار (Horizontal & Deviated Drilling)2-7-1) شرح فرآیند۲-۷-۲) ایده پردازی ۸-۲) نمودارگیری در حین حفاری (LWD)1-8-2) شرح فرآیند ۲-۸-۲) ایده …

کتاب ، جزوه

پتانسیل های نانوتکنولوژی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.