دانلود رایگان جنایات علیه بشریت ۴۴ ص

دانلود رایگان جنایات علیه بشریت ۴۴ ص

جنایات علیه بشریت 44 ص

جنایات علیه بشریت ۴۴ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: جنایات علیه بشریت
گفتار اول: کلیات ……………………….
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم جنایت علیه بشریت
الف- عنصر مادی……………………..
ب- عنصر روانی ……………………..
گفتار سوم: ارتباط با مخاصمه مسلحانه ……..
گفتار چهارم: تعریف حمله ………………..
گفتار پنجم: رابطه بین جرائم خاص و حمله …..
گفتار ششم: حمله برضد افراد غیرنظامی………
گفتار هفتم: حمله گسترده یا سازمان دهی شده ..
 
فصل دوم: مصادیق جنایات علیه بشریت
گفتار…

حقوق

دانلود رایگان, جنایات علیه بشریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.