شورای امنیت و امنیت جهانی (صword64)

شورای امنیت و امنیت جهانی (صword64)

شورای امنیت و امنیت جهانی (صword64)

شورای امنیت و امنیت جهانی (صword64)

مقدمه
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و…

تاریخ و فرهنگ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.